Directory of HARDWARE/ANTENNEN:
Alles zu (Amateurfunk-)Antennen
  5 HB9ABX > ANTENNEN 30.06.11  16 #999 @EU   Motor fuer FFE
  6 HB9ABX > ANTENNEN 30.06.11  18 #999 @WW   Motor for the RFA
  7 HB9ABX > ANTENNEN 12.07.11  22 #999 @EU   Keine gute Referenz
  8 HB9ABX > ANTENNEN 11.11.11  11 #999 @EU   Antenne - analysiert
  9 HB9ABX > ANTENNEN 11.11.11  13 #999 @WW   Antenna - analysed
 10 HB9ABX > ANTENNEN 26.12.11  33 #999 @EU   Roomcap auf 11m
 11 VK6BE > ANTENNEN 17.01.12  8 #999 @WW   a plague of ants
 12 KB2VXA > ANTENNEN 17.01.12  33 #999 @WW   Re: VK6BE > plague of ants
 13 DJ1JM > ANTENNEN 16.04.12  10 #999 @EU   S Mag Loop
 14 LW6EKY > ANTENNEN 09.07.12  62 #999 @WW   antena vhf alta ganancia
 15 DB8AS > ANTENNEN 18.07.12  3 #999 @DL   (BIN) Koaxkabeldaten xls
 16 DB8AS > ANTENNEN 09.08.12  14 #999 @DL   S: Symm. Tuner, hilfe
 17 DK4PL > ANTENNEN 09.08.12  17 #999 @DL   (BIN) Antennen_stocken
 18 HB9ABX > ANTENNEN 06.12.12  21 #999 @EU   eindrueckliche Demo
 19 HB9ABX > ANTENNEN 06.12.12  23 #999 @WW   impressive demonstration
 20 HB9ABX > ANTENNEN 28.04.13  13 #999 @WW   more on 2nd generation ante
 21 HB9ABX > ANTENNEN 28.04.13  13 #999 @EU   Mehr von der 2.Generations-
 22 HB9ABX > ANTENNEN 02.05.13  10 #999 @WW   antenna efficiency confirme
 23 HB9ABX > ANTENNEN 10.05.13  3 #999 @EU   Denkanstoss
 24 HB9ABX > ANTENNEN 10.05.13  27 #999 @EU   Denkanstoss ok
 25 ON4CBL > ANTENNEN 25.05.13  91 #999 @EU   (7+) 51 MHz rod antenne 1/1
 26 ON4CBL > ANTENNEN 25.05.13  91 #999 @EU   (7+) 51 MHz rod antenne 1/1
 27 HB9ABX > ANTENNEN 10.08.13  38 #999 @WW   new update information
 28 HB9ABX > ANTENNEN 10.08.13  38 #999 @WW   New Update available
 29 HB9ABX > ANTENNEN 10.08.13  39 #999 @WW   new update infos
 30 HB9ABX > ANTENNEN 10.08.13  36 #999 @EU   Update Infos
 31 HB9ABX > ANTENNEN 01.02.14  14 #999 @WW   Super Antenna hb9cpd
 32 HB9ABX > ANTENNEN 01.02.14  12 #999 @EU   SUPER-Antenne hb9cpd
 33 HB9ABX > ANTENNEN 01.02.14  14 #999 @WW   Super Antenna hb9cpd
 34 HB9ABX > ANTENNEN 05.07.14  49 #999 @EU   Sensation Antenne
 35 HB9ABX > ANTENNEN 06.07.14  48 #999 @WW   Antenna sensation
 36 HB9ABX > ANTENNEN 14.07.14  27 #999 @EU   Techn. Bemerkungen
 37 HB9ABX > ANTENNEN 15.07.14  24 #999 @WW   tech remarks
 38 HB9ABX > ANTENNEN 03.08.14  90 #999 @EU   neue Einleitung RCA
 39 HB9ABX > ANTENNEN 19.11.14  39 #999 @WW   update construction guide
 40 HB9ABX > ANTENNEN 19.11.14  41 #999 @EU   Update Bauanleitung
 41 HB9ABX > ANTENNEN 20.11.14  66 #999 @WW   story from VE3UNF
 42 HB9ABX > ANTENNEN 20.11.14  13 #999 @WW   reference to VE3UNF
 43 HB9ABX > ANTENNEN 21.11.14  70 #999 @EU   Bericht von VE3UNF
 44 DK4PL > ANTENNEN 22.11.14  13 #999 @DL   Wunder
 45 HB9ABX > ANTENNEN 04.02.15  24 #999 @EU   Artikel zu Antennen usw
 46 HB9ABX > ANTENNEN 04.02.15  24 #999 @WW   articles antennas and more
 47 HB9ABX > ANTENNEN 14.02.15  15 #999 @EU   Gute 40m Antenne
 48 HB9ABX > ANTENNEN 14.02.15  13 #999 @WW   Good 40m antenna
 49 DG5FAU > ANTENNEN 22.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 50 DG5FAU > ANTENNEN 22.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 51 DG5FAU > ANTENNEN 22.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 52 DG5FAU > ANTENNEN 22.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 53 DG5FAU > ANTENNEN 22.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D
 54 DG5FAU > ANTENNEN 22.05.15  3 #999 @WW   (BIN) HB9CV für 23cm nach D