Directory of VEREINE/FIRAC:
Verband der Eisenbahner-Funkamateure (FIRAC)
  1 DL8UR > FIRAC  03.07.11 106 #999 @EU   Eisenbahn-Romantik im Juli
  2 DL8UR > FIRAC  04.08.11 248 #999 @EU   Eisenbahn-Romantik Aug. 201
  3 DL5NBR > FIRAC  13.12.11  22 #999 @DL   Eisenbahn-Romantik im Dez.
  4 DL5NBR > FIRAC  28.01.12  19 #999 @DL   EBR-Folgen im Februar 2012
  5 DL5NBR > FIRAC  06.03.12  15 #999 @DL   EBR-Sendungen im März ab 30
  6 DL5NBR > FIRAC  06.03.12  30 #999 @DL   EBR-Sendungen im März ab 9.
  7 DL5NBR > FIRAC  06.03.12  30 #999 @DL   EBR-Sendungen im März ab 23
  8 DL5NBR > FIRAC  06.03.12  30 #999 @DL   EBR-Sendungen im März
  9 DL5NBR > FIRAC  06.03.12  30 #999 @DL   EBR-Sendungen im März ab 16
 10 DL5NBR > FIRAC  07.04.12  53 #999 @DL   EBR-Sendungen der ARD im Ap
 11 DL5NBR > FIRAC  05.05.12  56 #999 @DL   EBR-Sendungen im Mai
 12 DL5NBR > FIRAC  03.06.12  29 #999 @DL   EBR-Sendungen im JUNI
 13 DL5NBR > FIRAC  03.06.12  36 #999 @DL   EBR-Sendungen im JULI